SimKor s.r.o.

Prefinancovanie

Ponúkame obciam a mestám výstavbu nájomných bytových domov, ktorých financovanie sa zabezpečuje kombináciou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie MDVaRR SR. Náš návrh vychádza z modelu, že naša spoločnosť je pripravená zrealizovať výstavbu bytového domu na svoje náklady podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami vyžadovanými ŠFRB a MDVaRR SR.
Výhody navrhovaného modelu:
Simkor5
Financie

Po zrealizovaní diela existuje možnosť, aby mesto (obec) kúpnou zmluvou za vopred dohodnutú cenu odkúpilo zrealizovaný bytový dom, pričom je predpoklad, že ŠFRB na kúpu už zhotoveného bytového domu poskytne príspevok a dotáciu (nenávratnú) do výšky 30 % ceny domu a 50 % z technickej vybavenosti, prípadne existuje možnosť nadobudnúť nehnuteľnosť aj platbou z komerčného úveru.